Algemene voorwaarden Lidmaatschappen PSV FANclub

Artikel 1 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden (gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord-Brabant onder nummer 17104199 en te vinden op www.psv.nl/algemenevoorwaarden) zijn van toepassing op de overeenkomsten tussen de consument en PSV N.V. (hierna: ‘PSV’) met betrekking tot het lidmaatschap van de PSV FANclub:
   Phoxy Club (www.phoxyclub.nl): voor leden van 0 tot en met 6 jaar;
   FC PSV (www.fcpsv.nl): voor leden van 7 tot 16 jaar;
 2. De standaardvoorwaarden van de KNVB (gedeponeerd onder nummer 181-2002), de voorwaarden verstrekking (Seizoen) Club Card en het Huishoudelijk Reglement Philips Stadion zijn eveneens van toepassing. Deze voorwaarden zijn te raadplegen via www.psv.nl/algemenevoorwaarden.
 3. In het geval van tegenstrijdigheden tussen de voorwaarden van de KNVB, de voorwaarden verstrekking (Seizoen) Club Card of het Huishoudelijk Reglement Philips Stadion enerzijds en deze algemene voorwaarden anderzijds, gaan deze algemene voorwaarden voor.
 4. Onder “consument” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de persoon die een overeenkomst met PSV heeft gesloten ten aanzien van het lidmaatschap van de PSV FANclub.
 5. Onder “lid” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de persoon die door de consument bij PSV wordt aangemeld voor één van de hierboven genoemde lidmaatschappen.
 6. Een lid heeft te allen tijde toestemming nodig van één van zijn ouders/verzorgers voor het aangaan van een overeenkomst met PSV.

Artikel 2 - Totstandkoming overeenkomsten

 1. Een overeenkomst tussen PSV en de consument ten aanzien van het
  lidmaatschap PSV FANclub (Phoxy Club of FC PSV) komt tot stand door het aanmelden van het lid via de websites van PSV, het invullen en opsturen of inleveren van een inschrijfformulier.

Artikel 3 - Inhoud lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap is persoonsgebonden en kan niet overgedragen worden aan iemand anders.
 2. Bij aanmelding van het lidmaatschap ontvangt het lid een welkomstpakket. PSV heeft het recht om het artikel of de artikelen in het welkomstpakket te allen tijde te wijzigen.
 3. Het lid ontvangt een Club Card, een door PSV uitgegeven hardcard waarmee een aankooprecht voor toegangskaarten van de wedstrijden van PSV wordt verkregen. Het bezit van een Club Card is geen garantie voor de aanspraak van het lid op een toegangskaart voor de wedstrijden van PSV.
 4. Het lid (met uitzondering van een lid van 0 tot en met 3 jaar) ontvangt een magazine, in gedrukte of digitale vorm (toegang tot een mobiele applicatie daaronder begrepen).
 5. Het lid ontvangt uitnodigingen voor en maakt kans op deelname aan activiteiten.
 6. Het lid maakt kans op prijzen.
 7. Het lid ontvangt voorrang bij de verkoop van bepaalde producten of diensten van PSV.
 8. Het lid ontvangt korting op bepaalde producten en diensten van PSV of partners van de club of bouwt een tegoed op door de aankoop van bepaalde producten en diensten van PSV of partners van de club.
 9. De actuele voordelen van een lidmaatschap staan vermeld op de websites zoals genoemd in artikel 1 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Lidmaatschapsvergoeding

 1. De consument is per seizoensjaar de volgende bedragen aan PSV verschuldigd per lidmaatschapsvorm:
   Phoxy Club: € 27,50 per seizoen;
   FC PSV: € 27,50 per seizoen;
 2. Voor een lidmaatschap afgesloten tussen juli en januari van een seizoenjaar betaalt een consument 100% van het verschuldigde bedrag. Voor een lidmaatschap afgesloten tussen januari en juli wordt een prijs van 50% gerekend.
 3. PSV behoudt zich het recht om altijd promoties of kortingen te voeren.
 4. Alle hiervoor genoemde bedragen zijn inclusief BTW, vermeld in Euro’s en dienen de maand na aanmelding door de consument te zijn voldaan.
 5. PSV behoudt zich het recht voor om de jaarlijkse lidmaatschapsvergoeding te verhogen. PSV brengt de consument uiterlijk één maand voor een dergelijke verhoging op de hoogte van het nieuwe bedrag.
 6. De lidmaatschapsvergoeding kan eveneens tussentijds worden gewijzigd in verband met wijzigingen van belastingen (zoals BTW) en heffingen die PSV krachtens wet of regelgeving verplicht of bevoegd is in rekening te brengen. Een dergelijke wijziging kan PSV doorvoeren met onmiddellijke ingang van de inwerkingtreding van deze wet of regelgeving.

Artikel 5 - Duur en opzegging overeenkomst

 1. Aanmelden voor een lidmaatschap kan op elk gewenst moment. De overeenkomst loopt tot en met 30 juni van het betreffende seizoen. Indien er toestemming gegeven is voor een automatische incasso wordt het lidmaatschap aan het eind van het seizoen automatisch verlengd. Wanneer er geen machtiging is afgegeven, ontvangt het lid een e-mail om via IDEAL te betalen.
 2. De overeenkomst kan door de consument schriftelijk worden opgezegd. Het lidmaatschap zal dan per eerstvolgende vervaldatum (30 juni) stopgezet worden. Opzeggingen dienen voor 1 mei doorgegeven te worden via PSV.nl/opzeggen, via e-mail fanclub@psv.nl of per post PSV FANclub, Postbus 886, 5600 AW Eindhoven.
 3. PSV heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien de lidmaatschapsvergoeding niet kan worden geïncasseerd bij de consument en de consument het bedrag niet alsnog binnen een maand voldoet na aanmaning daartoe door PSV.
 4. PSV zet het lidmaatschap van de Phoxy Club automatisch om naar een lidmaatschap van FC PSV, zodra het lid in de betreffende leeftijdscategorie (zoals te kennen uit artikel 1 van deze algemene voorwaarden) valt.
 5. PSV behoudt zich het recht voor om de lidmaatschapsvormen (inclusief de benaming) van de Phoxy Club en/of FC PSV eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In het geval van een wijziging van de lidmaatschapsvorm heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen conform hetgeen is bepaald in artikel 5 van deze algemene voorwaarden.

  Artikel 6 - Privacy

  1. PSV verwerkt persoonsgegevens van de consument voor verschillende doeleinden, zoals:
    Het uitvoeren van de overeenkomst die met PSV is gesloten;
    Het versturen van clubnieuws of andere informatie; en
    Het verzorgen van marketing voor PSV of zijn partners.
  2. Voor uitgebreidere informatie over hoe PSV omgaat met de persoonsgegevens van de consument verwijst PSV naar haar privacyverklaring die na te lezen is op PSV.nl/privacy.
  3. Een ieder die zich in of buiten Nederland bevindt bij, of deelneemt aan, een PSV Evenement (dat wil zeggen; een gebeurtenis die plaatsvindt in het Philips Stadion, of op een (voetbal)terrein waaronder in ieder geval begrepen een voetbalwedstrijd, althans een gebeurtenis onder auspiciën van PSV N.V. zoals doch niet enkel het bezoek aan het PSV museum, de deelname aan activiteiten van de Soccer School, de deelname aan activiteiten van de PSV FANclub zoals een bezoek aan een externe locatie): a. erkent dat het PSV Evenement een voor publiek, openbaar en commercieel evenement is; b. stemt in met opname en/of gebruik van zijn/haar naam, stem, portret en/of afbeelding door middel van al dan niet live uitgezonden of opgenomen audio en video display, uitzending of andere vorm van distributie, zoals foto's of andere huidige of toekomstige media technologieën; c. geeft onvoorwaardelijk toestemming tot het gebruik van opname/afbeeldingen, zoals beschreven onder b., om niet, voor onbepaalde tijd en wereldwijd; d. stelt noch PSV noch partijen die met toestemming van PSV gebruik maken van het beeld- en/of geluidsmateriaal voor al dan niet commerciële doeleinden, aansprakelijk voor het gebruik van dit beeld- en/of geluidsmateriaal; e. doet afstand van zijn/haar portretrecht, voor zover het gaat om beelden gemaakt bij het PSV Evenement en/of andere aan PSV en/of aan haar partners, sponsors of suppliers gelieerde (externe) locaties, waaronder doch niet enkel de PSV Campus de Herdgang,  waarbij hij / zij, althans degene waar hij/zij haar voogdij over uitoefent, herkenbaar in beeld komt.

  Artikel 7 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op alle met PSV gesloten overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  2. Van alle geschillen voortvloeiende uit de tussen PSV en de consument gesloten overeenkomsten, deze voorwaarden daaronder begrepen, is de (voorzieningenrechter van de) rechtbank Oost-Brabant bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen.