Privacy statement

Overzicht

Laatste update: 25 mei 2023

Deze privacyverklaring (hierna: “Privacyverklaring”) wordt gebruikt door (i) PSV N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17104199, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende aan de (5616 NH) Frederiklaan 10A, Eindhoven, (ii) PSV Stadionexploitatie B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17126009, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende aan de (5616 NH) Frederiklaan 10A, Eindhoven, (iii) Eindhovense Voetbalvereniging Philips’ Sport Vereniging, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40235615, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende aan de (5616 NH) Frederiklaan 10A, Eindhoven , (iv) Stichting PSV Foundation, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67779727, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende aan de (5616 NH) Frederiklaan 10A, Eindhoven (hierna gezamenlijk: “PSV” of “wij”).

Voor de verwerkingen zoals genoemd in deze Privacyverklaring kan PSV worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”).

 1. In deze Privacyverklaring leggen wij onder meer uit welke persoonsgegevens we van jou verzamelen en verwerken en met welk doel wij dit doen. Daarnaast informeren we je over welke rechten je ten opzichte van PSV hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Verder komt aan bod welke bewaartermijnen wij hanteren en met welke categorieën ontvangers wij jouw persoonsgegevens mogelijk kunnen delen. Tot slot komt aan bod hoe wij jouw persoonsgegevens beschermen en hoe je contact met ons op kunt nemen.

  Ons primaire doel bij het registreren van jouw persoonsgegevens is om ervoor te zorgen dat jouw bezoek aan deze website en andere aan PSV verbonden websites (zoals hieronder te noemen) beter verloopt. We registreren dan ook alleen die persoonsgegevens die wij noodzakelijk achten om dit doel te bereiken. Je bent niet verplicht om die informatie aan ons door te geven en je kunt vrijwel alle informatie op deze website raadplegen zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken.

  Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerkingen van data die jou als persoon identificeren of kunnen worden gebruikt om je te identificeren door PSV (hierna: “Persoonsgegevens”), welke Persoonsgegevens onder andere (maar niet uitsluitend) worden gebruikt bij het gebruik van de website https://psv.nl, (https://login.psv.nl), de inlogfunctionaliteit voor https://psvfanstore.nl en https://psvsoccerschool.nl, https://ticketshop.psv.nl/default.aspx, https://psv.pictures, de PSV App, Phoxy App, de FC PSV App, de PSV Business App zoals aangeboden door PSV (hierna: de “Applicaties”) en een account dat je registreert voor het gebruik van de Applicaties van PSV, toegankelijk via onder meer https://psvfanstore.nl/customer/account/login/ en https://ticketshop.psv.nl/default.aspx.

 2. Wanneer je deze website bezoekt, kunnen we bepaalde informatie opslaan die te maken heeft met jouw bezoek:

  ● basisgegevens (jouw voor- en achternaam, tussenvoegsel);
  ● contactgegevens (jouw e-mailadres, postadres en telefoonnummer);
  ● je Internet Protocol-adres of het IP-adres van je proxyserver, basale domein informatie, je Internet Service Provider (ISP);
  ● het aantal keren dat je de website bezoekt, de pagina's die je bezoekt, je gedrag binnen de bezochte pagina’s, zoals click- en scrollgedrag, de website die linkte naar onze website, de website die je bezoekt door op onze website op een link te klikken, de duur van jouw bezoek aan de website;
  ● informatie over het besturingssysteem en de internetbrowser die je gebruikt om de website te bekijken.

  Op sommige pagina’s van deze website word je uitgenodigd om bijvoorbeeld je naam (voor- en achternaam) en contactgegevens achter te laten. Bijvoorbeeld voor mailing- en vragenlijsten of om je aan te melden voor acties, bijeenkomsten of een lidmaatschap. Onderaan elke nieuwsbrief is een link opgenomen, waarmee je jezelf op ieder gewenst moment kunt afmelden voor de ontvangst van de nieuwsbrief.

  PSV verzamelt geen andere persoonlijke informatie dan de informatie die je ons zelf verstrekt, inclusief de gegevens die je ons verstrekt rondom jouw lidmaatschap. Als je die informatie geeft, stem je ermee in dat PSV deze informatie opslaat. Als je producten via onze website koopt, slaan we informatie op die nodig is voor de transactie. Ook kunnen we informatie opslaan over je aankoopgedrag.

 3. PSV gebruikt de informatie die op deze site wordt geregistreerd uitsluitend voor de volgende doelen:

  ● voor het doorsturen van belangrijke informatie in relatie tot activiteiten van PSV en andere opgevraagde informatie;
  ● om contact met je op te nemen na feedback of een vraag over onze producten en diensten, alsmede het verstrekken van door jou verzochte informatie;
  ● voor het monitoren van de prestaties van onze website(s);
  ● voor het verbeteren van onze website(s) en onze service, zoals het versturen van clubnieuws;
  ● voor interne administratie en analytische doeleinden;
  ● marketingdoeleinden (bekeken pagina’s en passieve interesses); bijvoorbeeld het sturen van typen dienstverlening zoals aanbiedingen van producten, diensten en evenementen als gevolg van je voorkeuropbouw.

 4. Op basis van de AVG heb je een aantal rechten die je (kosteloos) kan uitoefenen ten opzichte van PSV:

  ● recht op inzage: je kunt inzage vragen in de Persoonsgegevens die wij over jou verzameld hebben.

  ● recht op rectificatie: onder omstandigheden heb je het recht om jouw Persoonsgegevens te laten verbeteren en/of aan te vullen als deze onjuist of onvolledig zijn.

  ● recht op bezwaar en beperking: onder omstandigheden heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je Persoonsgegevens en de omstandigheden waaronder dit plaatsvindt of de verwerking van je Persoonsgegevens te beperken.

  ● recht op intrekken van je toestemming: wanneer je toestemming hebt gegeven voor een bepaalde verwerking van je Persoonsgegevens, heb je te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming is niet van invloed op de geldigheid van de verwerking van Persoonsgegevens die hebben plaatsgevonden tot het moment van intrekking.

  ● recht op verwijdering: je kan ons verzoeken jouw Persoonsgegevens te laten verwijderen indien Persoonsgegevens feitelijk onjuist, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel enigszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Indien je ons verzoekt je Persoonsgegevens te verwijderen, dan kan het zijn dat je de Applicaties niet meer kunt gebruiken.

  ● recht op overdraagbaarheid van gegevens (dataportabiliteit): als het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van je verwerken te laten overdragen naar een andere partij.

  Los van bovenstaande rechten, heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie of klachten over privacy, kan je ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

  Wanneer je gebruik wil maken van één van bovengenoemde rechten, kan je dat kenbaar maken door contact met ons op te nemen via: fandesk@psv.nl. Wij zullen in principe binnen vier weken per e-mail op je verzoek reageren.

 5. PSV verwerkt jouw Persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

  ● door jou gegeven voor de verwerking van jouw Persoonsgegevens voor de verschillende doeleinden als genoemd in deze Privacyverklaring;
  ● ter voorbereiding dan wel uitvoering van een met jou gesloten wanneer je gebruikt maakt van de Applicaties;
  ● ter behartiging van de van PSV;
  ● ter voldoening van een op PSV rustende .

  Jouw Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is in verband met de grondslag voor het verwerken van de Persoonsgegevens, tenzij het langer bewaren van deze gegevens noodzakelijk is ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht van PSV.

  Minderjarigheid
  Let op: als je jonger bent dan 16 jaar, moet een van je ouders of je wettelijke voogd, toestemming geven voor het verwerken van jouw Persoonsgegevens zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring.

 6. PSV heeft met de volgende organisaties (verwerkers in de zin van de AVG) een verwerkersovereenkomst gesloten om Persoonsgegevens in opdracht van PSV te verwerken. Het verstrekken van jouw Persoonsgegevens aan de hieronder genoemde partijen zal alleen gebeuren voor de onder de punt 3 genoemde doeleinden, en voor zover dit is toegestaan op grond van deze Privacyverklaring en toepasselijke wet- en regelgeving, of als PSV een wettelijke verplichting heeft Persoonsgegevens te verstrekken aan een bevoegde instantie.

  Webwinkelsoftware
  Magento

  Onze webwinkel (PSVFANstore.nl) is ontwikkeld met software van Magento. Wij hebben voor onze webhosting gekozen voor The Badge Company B.V. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. The Badge Company B.V. heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden; zij zullen jouw Persoonsgegevens niet gebruiken voor een ander doel. The Badge Company B.V. is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen ten aanzien van jouw Persoonsgegevens. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan onder andere uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Om verlies van data te voorkomen worden regelmatig back-ups gemaakt.

  Webhosting
  Hostingpartij

  Wij nemen overige webhosting- en CMS af van GX Cloud Hosting (hierna: “GX”). GX verwerkt Persoonsgegevens namens ons en gebruikt deze gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan GX metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen Persoonsgegevens. GX heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw Persoonsgegevens te voorkomen. GX is op grond van de overeenkomst tussen haar en PSV tot geheimhouding verplicht.

  E-mail en mailinglijsten
  Maileon

  Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met Maileon. Jouw persoonsgegevens worden door Maileon beveiligd opgeslagen. Maileon maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Maileon is niet bevoegd jouw naam en e-mailadres voor eigen doeleinden te gebruiken; zij behouden zich echter het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

  Onderaan elke e-mail die is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Wanneer jij je uitschrijft, ontvang je onze nieuwsbrief in het vervolg niet meer.

  Aankoop gerelateerde opt-in

  Indien er een aankoop wordt gedaan van tickets of merchandise is er sprake van een klantrelatie. Op deze grondslag hanteren wij een termijn van 24 maanden waarin product gerelateerde e-mails verstuurd kunnen en mogen worden. Dit is geen periodieke automatische nieuwsbrief. Dit betreft specifieke mailings naar aanleiding van jouw aankoop. Uiteraard kan jij je te allen tijden uitschrijven voor deze gerelateerde nieuwsbrieven.

  Database
  Sports Alliance

  Wij nemen database en marketingdiensten af van Sports Alliance Nederland B.V. (hierna: “Sports Alliance”). Deze partij verwerkt Persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Sports Alliance heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw Persoonsgegevens te voorkomen.

  Payment processors
  Buckaroo

  Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Buckaroo. Buckaroo verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer. Buckaroo heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw Persoonsgegevens te beschermen.

  Buckaroo behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw Persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Buckaroo dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Buckaroo bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

  Profileringtools
  BlueConic & Leadinfo

  Voor het opbouwen van individuele klantprofielen maken wij gebruik van een online engagement-software, BlueConic & Leadinfo. Deze software bouwt progressief een individueel klantprofiel op via verschillende kanalen, van de eerste aanraking van een anonieme klant tot een bekende klant. Hierdoor kunnen wij je op basis van jouw profiel dynamisch segmenteren en bedienen met de meest relevante content en/of producten.

  Online advertising
  Diverse pixels

  Op onze website maken we gebruik van een Google, Meta, TikTok, LinkedIn, Snapchat pixel, die ons helpen om je online surfgedrag naar de bovengenoemde platformen door te sturen. Een pixel is een stukje code die op onze platformen staat. Met behulp van deze pixel kunnen we relevante campagnes uitvoeren die gebaseerd zijn op jouw voorkeuren en interesses. Tevens geeft het ons de mogelijkheid om search, video en social media campagnes uit te voeren voor mensen met soortgelijke voorkeuren en interesses.

  Bezorgdiensten
  DHL

  Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

  Whatsapp-communicatie
  MessageBird

  Wij versturen Whatsapp-berichten via MessageBird. MessageBird verwerkt Persoonsgegevens namens ons en gebruikt deze gegevens niet voor eigen doeleinden. MessageBird kan wel gegevens verzamelen omtrent het open- en klikgedrag van Whatsapp-berichten, deze informatie kan gebruikt worden om de dienstverlening verder te verbeteren. Bij ieder Whatsapp-bericht komt ook uitleg te staan hoe je je kunt uitschrijven voor deze Whatsapp-communicatie.

  Overige derden

  PSV zal verder geen persoonlijke informatie aan een derde partij verstrekken, verkopen, ruilen of anderszins openbaar maken, tenzij (i) je ons hiervoor toestemming hebt gegeven of (ii) er wettelijke verplichting bestaat om dit te doen.

  Cookie Statement

  PSV werkt met cookies. Het Cookie Statement van PSV wat hier gevonden kan worden bevat verdere informatie over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor PSV cookies gebruikt.

 7. Deze site bevat links naar andere websites. PSV is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze andere sites omgaan met privacy. PSV raadt aan dat je op deze gelinkte websites het privacybeleid leest aangezien deze andere voorwaarden en condities kunnen bevatten die op jou van toepassing zijn.
 8. Op deze website zijn diverse maatregelen genomen die beschermen tegen verlies of misbruik van, of ongeoorloofd wijzigen of raadplegen van, informatie die onder ons toezicht valt. Informatie die je ons toezendt is echter niet versleuteld, tenzij we expliciet melden dat dit zo is.
 9. PSV behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Mocht de Privacyverklaring worden aangepast, zal deze gewijzigde versie aan je bekend worden gemaakt door publicatie op de website van PSV. Wij raden dan ook aan om deze Privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen, zodat je mogelijke wijzigingen kan waarnemen.
  Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2023.
 10. Voor vragen en/of opmerkingen over deze Privacyverklaring en/of de verwerking van jouw Persoonsgegevens kan je contact met ons opnemen door te mailen naar database@psv.nl of door contact op te nemen met de PSV FANdesk op het telefoonnummer +31 (0)40 2505 505.

Postbus 886
5600 AW Eindhoven
webmaster@psv.nl