Raad van Commissarissen

Het afgelopen seizoen 2017-2018 kende een slechte start, aangezien PSV al in de voorrondes voor Europees voetbal werd uitgeschakeld en daardoor de groepsfase van de UEFA Europa League misliep. Dit veroorzaakte veel discussies binnen en buiten de club. De Raad van Commissarissen (RvC) en directie hebben kritische gesprekken met elkaar gevoerd over de ontstane situatie. De directie heeft een analyse gemaakt, met als conclusie dat er voldoende vertrouwen was in de technische staf om de overige sportieve doelstellingen te kunnen behalen en de RvC heeft de directie hierin gesteund. Sportief gezien werd het seizoen 2017-2018 uiteindelijk een succes met het behalen van het kampioenschap van Nederland en plaatsing voor de play-offs van de UEFA Champions League.

De RvC heeft gedurende het seizoen 2017-2018, naast regelmatig overleg via conference calls en bilaterale contacten, negen keer fysiek vergaderd met de directie. Sportieve en financiële onderwerpen waren een vast onderdeel van de RvC-agenda. De begroting voor seizoen 2017-2018 is goedgekeurd. Daarnaast is onder meer gesproken over de (internationale) ambities van PSV op de korte en langere termijn, de (toekomstige) kwaliteit van de selectie elftallen, de jeugdopleiding en de performance cultuur binnen alle geledingen van PSV. Financiering en risicomanagement waren eveneens wederkerende onderwerpen tijdens de RvC-vergaderingen.

Ook onderling heeft de RvC regelmatig overleg gevoerd. Het eigen functioneren en het functioneren van de directie is daarbij ook aan de orde gekomen. De RvC vergadert doorgaans in volledige bezetting. Van een frequente afwezigheid van één of meerdere leden is geen sprake.

De financiële doelstellingen werden afgelopen seizoen gehaald, ondanks de gemiste inkomsten uit Europees voetbal. Dit is een prima prestatie. Zelfs de aflossing van leningen is doorgezet en het resultaat en de cash flow bleven positief.

De RvC heeft samen met de directie het initiatief genomen om te komen tot een meerjaren strategisch plan betreffende PSV, haar rol en positie in de regio Eindhoven en het ECO systeem van het (internationale) voetbal. Komende maanden wordt dit project, dat extern begeleid wordt door Deloitte, afgerond.

De financiële doelstellingen voor de komende seizoenen blijven op UEFA Europa League-niveau gebaseerd, ondanks het feit dat PSV zich in seizoen 2018-2019 heeft gekwalificeerd voor de UEFA Champions League. Het doel van de directie is om de gezonde financiële basis van PSV verder uit te bouwen en de komende jaren een financiële buffer op te bouwen, zodat in de toekomst nog slagvaardiger kan worden gehandeld. De RvC volgt dit proces nauwlettend.

In overleg met de directie heeft de RvC afgelopen seizoen besloten een Audit Comité te vormen, teneinde samen met de directie de financiële huishouding en risico’s van PSV nog beter te kunnen bewaken. Bovendien kan op deze wijze, indien nodig, snel ingespeeld worden op spoedeisende door de RvC te nemen beslissingen met financiële impact. Het Audit Comité wordt voorgezeten door Ton van Veen en bestaat verder uit Bert van der Els. Het Audit Comité vergadert periodiek met directielid Peter Fossen en financieel manager Jaap van Baar. Ook de externe accountant neemt op regelmatige basis deel aan de vergaderingen van het Audit Comité.

Veel dank gaat uit naar Phillip Cocu, die vertrok naar het Turkse Fenerbahçe. Ook danken we zijn staf, met onder andere Chris van der Weerden en Ruud Brood, voor hun inzet en betrokkenheid de afgelopen jaren en voor de vele prijzen die zij hebben behaald. Phillip Cocu heeft bewezen niet alleen een groot speler maar ook een grote coach van PSV te zijn geweest. Ook Pascal Jansen bedanken we voor zijn werkzaamheden als hoofd Jeugdopleiding van PSV. Hij is inmiddels opgevolgd door Ernest Faber.

Wij zijn content dat wederom een oud speler, Mark van Bommel, de functie als hoofdcoach van het eerste elftal wilde accepteren. Mark wordt geassisteerd door onder andere Jurgen Dirkx, terwijl ook Boudewijn Zenden bij het eerste betrokken blijft. Ruud van Nistelrooy is dit seizoen de trainer van PSV O19 geworden. Zo zetten we de visie voort om oud-spelers in te zetten op strategisch belangrijke voetbalposities.

De grondige verbouwing van De Herdgang (jeugd) zullen we komend seizoen afronden. De omvangrijke investeringen in De Herdgang moeten bijdragen aan de doelstelling van PSV om het aandeel eigen jeugd in het eerste elftal toekomstig verder te vergroten. Het zal een prachtig complex worden, waarvan vele jongens en meisjes dromen om er ooit eens te mogen trainen en spelen.

De maatschappelijke betrokkenheid van de club in de stad Eindhoven bleef onverkort groot. De activiteiten van de PSV Foundation worden alom geroemd. In het eerder genoemde meerjaren strategisch plan vormt deze maatschappelijk betrokkenheid een belangrijke pijler.

De RvC van PSV N.V. heeft kennisgenomen van het door de directie van de vennootschap ingevolge artikel 31 van de statuten opgemaakte jaarverslag betreffende het boekjaar 2017-2018, met inbegrip van de daarin opgenomen jaarrekening en de krachtens artikel 2.392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde gegevens. De jaarrekening is door BDO Audit & Assurance B.V. gecontroleerd en van een goedkeurende controleverklaring voorzien. De RvC heeft de jaarrekening goedgekeurd en stelt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de jaarrekening vast te stellen en decharge te verlenen aan de directie voor het gevoerde beleid en aan de RvC voor het daarop gehouden toezicht.

In het seizoen 2017-2018 bestond het directieteam uit de heren Toon Gerbrands (algemeen directeur), Marcel Brands (Voetbal) en Peter Fossen (Finance & Legal). Vanaf begin december 2017 trad Frans Janssen toe tot de directie in de functie van commercieel directeur.

Marcel Brands vertrok per 1 juni 2018. PSV is aan Marcel veel dank verschuldigd. Gedurende ruim acht seizoenen heeft hij als voetbal technisch eindverantwoordelijke ervoor gezorgd dat er talent- en waardevolle PSV-spelers op het veld staan en dat doorstroming van het aantal jeugdspelers richting het eerste elftal flink is toegenomen. Onder zijn leiding werden drie landstitels, één beker en tweemaal de JC-schaal behaald. Daarnaast heeft hij een enorm aantal grote en belangrijke transfers gerealiseerd. We wensen Marcel veel succes in zijn verdere loopbaan.

John de Jong heeft op verzoek van de RvC en directie gedurende het zomer transfer venster 2018 ad interim de rol van manager transfers en scouting op zich genomen. Op korte termijn zal over de definitieve invulling van de voetbal technische positie in de directie besloten worden.

Afgelopen verslagjaar stond de RvC onder leiding van de heer Jan Albers.

Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit:

Bert van der Els, aftredend op 1 juli 2019
Robert van der Wallen, aftredend op 1 juli 2020
Jan Albers, aftredend op 1 juli 2020
Frank Arnesen, aftredend op 1 juli 2021
Ton van Veen, aftredend op 1 juli 2021

Voor het verslag van de financiële gang van zaken verwijst de RvC naar het financiële verslag van de directie.

De RvC bedankt de directie, alle medewerkers, vrijwilligers, supporters, sponsors en ketenpartners voor hun inzet en betrokkenheid gedurende het afgelopen seizoen.

Eindhoven, 24 september 2018

Raad van Commissarissen PSV N.V.