Teams

Overzicht

Karim Bannani

Karim Bannani

Karim Bannani

Geboortedatum 26-07-1998

Mathias Bonde Mouritsen

Mathias Bonde Mouritsen

Mathias Bonde Mouritsen

Geboortedatum 31-03-1998

Lennerd Daneels

Lennerd Daneels

Lennerd Daneels

Geboortedatum 10-04-1998

Lassana Faye

Lassana Faye

Geboortedatum 15-06-1998

Jaell Hattu

Jaell Hattu

Jaell Hattu

Geboortedatum 14-02-1998

Joey Konings

Joey Konings

Joey Konings

Geboortedatum 21-04-1998

Roel van Linschoten

Roel van Linschoten

Roel van Linschoten

Geboortedatum 05-02-1998

Lasse Mikkelsen

Lasse Mikkelsen

Lasse Mikkelsen

Geboortedatum 18-01-1998

Dante Rigo

Dante Rigo

Dante Rigo

Geboortedatum 11-12-1998

Gianluca Scamacca

Gianluca Scamacca

Geboortedatum 01-01-1999

Tom Scheepers

Tom Scheepers

Tom Scheepers

Geboortedatum 22-05-1998

Kaan Tanriver

Kaan Tanriver

Kaan Tanriver

Geboortedatum 04-04-1998

Matthias Verreth

Matthias Verreth

Matthias Verreth

Geboortedatum 20-02-1998