Laatste wijziging: 26 maart 2021

1.           Toepasselijkheid

 

1.1.       Deze Algemene Voorwaarden PSV Soccer School (hierna: “Algemene Voorwaarden”) worden gebruikt door PSV N.V., een naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd in Eindhoven, Nederland, en gevestigd aan (5616 NH) de Frederiklaan 10A, Eindhoven, Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 17104199 (hierna: ”PSV”), en zijn (al dan niet in aanvulling op de Overeenkomst) van toepassing op iedere Opdrachtgever en iedere Deelnemer aan de Activiteiten. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk met PSV overeen zijn gekomen. Eventuele Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden van de hand gewezen.

 

2.           Definities

 

Activiteiten: de activiteiten georganiseerd door PSV, meer specifiek de Soccer School activiteiten op locatie van PSV, althans op locatie van Opdrachtgever, waaronder doch niet enkel deelname aan talentendagen, individuele trainingen, (keepers)trainingsmodules of clinics;

Dag: kalenderdag;

Deelnemer: de natuurlijke persoon die ingevolge de Overeenkomst in de hoedanigheid van deelnemer deelneemt aan de Activiteiten;

 

Huishoudelijk Reglement: het huishoudelijk reglement van PSV voor haar locaties, dat van toepassing is op de bezoeker van een locatie van PSV, en dat is te raadplegen via de navolgende (link);

Kosten: de totale kosten van de Deelnemer in verband met de deelname aan de Activiteiten;

 

Opdrachtgever: de partij die een Overeenkomst met PSV sluit voor de deelname van de Deelnemer(s) aan de Activiteiten;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen PSV enerzijds en de Opdrachtgever en/of de Deelnemer anderzijds ter zake van één of meer door PSV ten behoeve van Opdrachtgever en/of de Deelnemer te verlenen diensten;

 

3.           Overeenkomst

 

3.1.       Alle aanbiedingen van PSV ter zake het uitvoeren van de Activiteiten zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud van beschikbaarheid, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

3.2.       De Overeenkomst komt tot stand nadat de Deelnemer of de Opdrachtgever het inschrijfformulier voor de Activiteiten via de site van PSV < https://www.psv.nl/soccer-school/activiteiten.htm> heeft ingevuld, deze algemene voorwaarden heeft geaccepteerd en de vergoeding voor de Activiteiten heeft betaald. Indien de vergoeding voor de Activiteit(en) niet is betaald, is de aanmelding niet definitief en is er geen Overeenkomst tot stand gekomen.

 

3.3.       Iedere Deelnemer dient zich ervan te vergewissen dat de Activiteit zoals geselecteerd voor hem bestemd is (passende leeftijdscategorie). Een overplaatsing naar een andere Activiteit behoort niet tot de mogelijkheden. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt tot het maximum aantal Deelnemers per Activiteit is bereikt. PSV is bevoegd om de inschrijving voor een Activiteit stop te zetten.

 

3.4.       Alle communicatie inzake de Activiteiten geschiedt per e-mail. Deelnemer en/of Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een correcte opgave van een juist e-mailadres.

 

3.5.       Binnen veertien Dagen na bericht van ontvangstbevestiging van de aanmelding via het versturen van het inschrijfformulier voor de Activiteiten, mag deze aanmelding schriftelijk kosteloos worden geannuleerd zonder opgaaf van reden. Annulering dient per e-mail aan het adres <soccerschool@psv.nl> gericht te worden.

 

4.           Betaling van de vergoeding voor de Activiteiten

 

4.1.       PSV biedt de Deelnemer, althans de Opdrachtgever, de mogelijkheid via iDEAL, creditcard of de PSV Giftcard / Ticketvoucher te betalen. Nadat het inschrijfformulier is voltooid, kunt u direct tijdens de betaling afhandelen met uw bank. U rekent af in de betaalomgeving van uw bank

 

4.2.       De door u geselecteerde Activiteiten blijven gedurende twintig minuten in uw winkelmandje voor uw gereserveerd.

 

5.           Instructies en gedragsregels

 

5.1.       Deelnemer en Opdrachtgever zijn verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van PSV en de personeelsleden van PSV in het kader van de uitoefening van de Activiteiten. De Deelnemer zal te allen tijde de instructies, het Huishoudelijk Reglement en de gedragsregels van PSV naleven.

 

5.2.       Indien een Deelnemer naar het genoegzaam oordeel van (het personeel van) PSV overlast veroorzaakt of niet op een juiste wijze deelneemt aan de Activiteiten, dan kan de Deelnemer door PSV van (voortzetting van) deelname worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van Deelnemer. De Kosten van de Deelnemer worden niet gerestitueerd en aan de Deelnemer komt geen (vervangende) schadevergoeding toe.

 

6.           Aansprakelijkheid

 

6.1.       Schade en/of diefstal, verlies of beschadiging van (persoonlijke) eigendommen van de Deelnemer blijven te allen tijde voor risico van de Deelnemer. PSV is niet aansprakelijk voor schade aan persoonlijke eigendommen van Deelnemer, ook niet indien deze in bewaring zijn gegeven aan personeel van PSV, behoudens ingeval van schade veroorzaakt is door opzet of schuld van PSV.

 

6.2.       PSV is niet aansprakelijk voor medische problemen of letsel die ontstaan als gevolg van deelname aan de Activiteiten en of gebruik van consumpties door de Deelnemer, behoudens voor zover Opdrachtgever en/of Deelnemer uitdrukkelijk schriftelijk en vooraf kenbaar heeft gemaakt dat een Deelnemer rekening dient te houden met allergieën/intoleranties.

 

6.3.       PSV is slechts aansprakelijk tot maximaal de hoogte van de vergoeding die door de verzekeraar van PSV in verband met de schade aan de Deelnemer wordt uitgekeerd. Deelnemer en/of Opdrachtgever zullen bij een schadevordering rechtstreeks contact opnemen met de verzekeraar van PSV, en PSV zal uitsluitend de onderlinge contacten monitoren.

 

6.4.       Onverminderd het bepaalde in artikel 6.3 van deze Algemene Voorwaarden, is de aansprakelijkheid van PSV beperkt tot maximaal het bedrag van de Kosten van de Deelnemer en/of de Opdrachtgever in kwestie.

 

7.           Aansprakelijkheid Opdrachtgever

 

7.1.       Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die PSV en/of enige derde lijdt als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming - niet naleving van de gedragsregels hieronder begrepen - van de Overeenkomst door Deelnemer, mits deze Deelnemer onder de Overeenkomst van Opdrachtgever deelneemt aan de Activiteiten.

 

7.2.       Opdrachtgever vrijwaart PSV tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade indien deze voortvloeien uit of verband houden met de deelname van de Deelnemer aan de Activiteiten onder de Overeenkomst van Opdrachtgever met PSV.

 

8.           Overmacht en onvoldoende aanmeldingen voor Activiteiten

 

8.1.       Indien PSV door overmacht geheel of ten dele is verhinderd om de Activiteiten uit te (laten) voeren of een of meer voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is PSV gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden (zoals een alternatieve datum voor de Activiteiten, die zo veel als mogelijk aansluit op de oorspronkelijke datum) dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Uitsluitend indien PSV de Overeenkomst ontbindt, dan is de Opdrachtgever en/of de Deelnemer gerechtigd tot restitutie van de vergoeding die de Opdrachtgever en/of de Deelnemer aan PSV heeft betaald in verband met de geannuleerde Activiteiten. Indien de Opdrachtgever en/of de Deelnemer de Overeenkomst ontbindt, dan is PSV niet tot enige schadevergoeding jegens Deelnemer en/of Opdrachtgever gehouden.

 

8.2.       Onder overmacht wordt mede verstaan, doch niet daartoe beperkt, alle externe oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop PSV geen invloed uit kan oefenen, doch waardoor PSV niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder andere ziekten, epidemieën, pandemieën,  natuurrampen of voor Nederland extreme weersomstandigheden, werkstakingen en overmacht bij derden / leveranciers van wie PSV op enigerlei wijze afhankelijk is worden daaronder begrepen. Onder overmacht zoals bedoeld in artikel 8.1 wordt, los van het voorgaande, ook expliciet begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan de Activiteiten. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 75% van het maximaal aantal deelnemers per Activiteit.

 

9.           De Opdrachtgever en/of de Deelnemer annuleert

 

9.1.       Indien de Opdrachtgever en/of de Deelnemer de deelname aan de Activiteiten schriftelijk annuleert nadat de periode als bepaald in artikel 3.5 is verstreken, wordt de datum waarop de Opdrachtgever en/of de Deelnemer annuleert per e-mail aan het adres <soccerschool@psv.nl> als peildatum genomen voor de ontbinding van de Overeenkomst. Nadat de Opdrachtgever en/of de Deelnemer annuleert, wordt daarmee de Overeenkomst door de Opdrachtgever en/of de Deelnemer ontbonden, en wordt per Deelnemer het volgende bedrag aan de Opdrachtgever en/of de Deelnemer gerestitueerd:

 

- 50% van het inschrijfgeld, indien de annulering meer dan 14 dagen voor de Activiteit is ontvangen.

- 25% van het inschrijfgeld, indien de annulering 14 tot en met 8 dagen voor de Activiteit is ontvangen.

- geen restitutie, indien de annulering binnen 7 dagen voor de Activiteit is ontvangen, of indien de annulering niet schriftelijk is ontvangen.

 

9.2.       Bij annulering op grond van aantoonbare ziekte, blessure of ernstige calamiteiten (verklaring huisarts noodzakelijk), of vanwege een overlijden van een eerste- of tweedegraads familielid kan Overeenkomst kosteloos worden ontbinden. PSV is bevoegd om vast te stellen of er al dan niet aan de voorwaarde voor kosteloze ontbinding als bepaald in dit artikel 9.2 is voldaan en zal alsdan het inschrijfgeld aan de Opdrachtgever en/of de Deelnemer restitueren.

 

10.        Korting voor leden PSV FANclub

 

10.1.    Leden van de PSV FANclub ontvangen een korting van 5% op de Kosten voor de deelname aan de Activiteiten, mits de Deelnemer daadwerkelijk lid was op het moment van aanmelding voor de Activiteiten.

 

10.2.    Indien na controle blijkt dat het opgegeven lidmaatschapsnummer niet op naam van de Deelnemer staat, is PSV bevoegd om het bedrag van de ontvangen korting bij Deelnemer en/of Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien deze vergoeding niet is voldaan voor aanvang van de Activiteit, is PSV bevoegd om de Deelnemer uit te sluiten van deelname aan de Activiteit.

 

11.        Beeldmateriaal

 

11.1.    De Deelnemer gaat er mee akkoord dat er gedurende de Activiteiten beeldmateriaal door PSV wordt gemaakt, al dan niet voor promotie- en/of commerciële doeleinden van PSV. Tevens geeft de Deelnemer toestemming aan PSV om de voornoemde beelden te delen met derden. De Deelnemer kan de toestemming voor het maken van dergelijk beelden onthouden door een e-mail te sturen aan het adres <soccerschool@psv.nl>. Het intrekken van de toestemming is niet van invloed op de geldigheid van de verwerking van persoonsgegevens die hebben plaatsgevonden tot het moment van intrekking.

 

12.        Overige, toepasselijk recht en geschillen

 

11.1.       Voor de gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet of in onvoldoende mate voorzien, beslist de directie van PSV.

 

11.2.       Op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

11.3.       Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch.

Meer informatie?

Neem dan contact met ons op of kijk bij de veelgestelde vragen.