Raad van Commissarissen

Het afgelopen seizoen begon goed met het winnen van de Johan Cruijff Schaal. De spannende wedstrijden in de UEFA Champions League hebben helaas tot een Europese uitschakeling na de eerste seizoenshelft geleid. Daarna werd de race ingezet om alsnog een goede eindklassering te behalen. Uiteindelijk werd slechts een derde plaats in de competitie bereikt en plaatste PSV zich voor de voorrondes van de UEFA Europa League. Na twee prachtige kampioenschappen was de teleurstelling alom groot.

De Raad van Commissarissen heeft gedurende het seizoen 2016-2017 zes keer vergaderd met de directie. Sportieve en financiële onderwerpen waren een vast onderdeel van de agenda. Tevens heeft gedurende het seizoen, ook samen met de directie, een tweedaagse sessie plaatsgevonden over de toekomstige strategie van de club. Los daarvan heeft de Raad van Commissarissen onderling regelmatig contact gehad en hierin is ook het eigen functioneren aan de orde gekomen.

In verschillende samenstellingen is recentelijk het afgelopen seizoen geëvalueerd. Korte conclusie: het moet en kan veel beter. De directie heeft daarop een plan met een groot aantal verbeterpunten opgesteld. De implementatie hiervan is direct begonnen. De Raad van Commissarissen ziet hierop toe en voorziet de directie waar nodig van adviezen.

De financiële doelstellingen werden afgelopen seizoen gehaald, hoewel de inkomsten uit Europees voetbal minder hoog waren dan het voorafgaande seizoen. De ingezette versnelde aflossing van leningen is doorgezet. In overleg met de Gemeente Eindhoven is voortijdig het uitstaande depot van EUR 4 miljoen vrijgegeven. Dit nadat de Europese Commissie had vastgesteld dat de grondtransactie met de Gemeente Eindhoven op geen enkele manier gekwalificeerd kan worden als staatssteun.

De financiële doelstellingen voor de komende seizoenen blijven op UEFA Europa League-niveau gebaseerd, ondanks het feit dat Europese plaatsing voor het seizoen 2017-2018 niet werd gerealiseerd. De directie zal het driejarenplan blijven volgen en zorgdragen voor het behoud van een blijvend gezonde financiële basis voor PSV. De Raad van Commissarissen volgt de financiële positie vanuit een positief kritische invalshoek.

De verdere ontwikkeling van ons sportcomplex De Herdgang (jeugd en profs) is in volle gang en zal komend seizoen onverkort doorgaan, mede dankzij de buffer die met het PSV Partnerfonds is gerealiseerd. Wij zijn blij dat de samenwerking met een aantal voormalig internationals, zoals Ruud van Nistelrooy, Boudewijn Zenden en Mark van Bommel is geïntensiveerd. Laatstgenoemde heeft het mogelijk gemaakt dat op het jeugdcomplex recentelijk het innovatieve Mark van Bommel veld werd geopend. We danken Art Langeler voor zijn bewezen diensten als Hoofd Jeugdopleiding van PSV de afgelopen vier jaar en wensen zijn opvolger Pascal Jansen veel succes.

De maatschappelijke betrokkenheid van de club in de stad Eindhoven was afgelopen seizoen intens. Het succesvolle project PSV United werd uitgebreid. De samenwerking met Spieren voor Spieren werd gecontinueerd. De activiteiten van PSV in the community werden ingebracht in de PSV Foundation, die dit seizoen werd opgericht. Wij zijn verheugd dat de voormalig burgemeester van Eindhoven, Rob van Gijzel, in het bestuur van de stichting heeft plaatsgenomen.

De Raad van Commissarissen van PSV N.V. heeft kennisgenomen van het door de directie van de vennootschap ingevolge artikel 31 van de statuten opgemaakte jaarverslag betreffende het boekjaar 2016-2017, met inbegrip van de daarin opgenomen jaarrekening en de krachtens artikel 2.392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde gegevens. De jaarrekening is door BDO Audit & Assurance B.V. gecontroleerd en van een goedkeurende controleverklaring voorzien. De Raad van Commissarissen heeft de jaarrekening goedgekeurd en stelt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de jaarrekening vast te stellen en decharge te verlenen aan de directie voor het gevoerde beleid en aan de Raad van Commissarissen voor het daarop gehouden toezicht.

In het seizoen 2016-2017 bestond het directieteam uit de heren Toon Gerbrands (Algemeen Directeur), Marcel Brands (Voetbal) en Peter Fossen (Finance & Legal).

Afgelopen verslagjaar stond de Raad van Commissarissen onder leiding van de heer Jan Albers. Inmiddels zijn de heren Frank Arnesen (als opvolger van Hans van Breukelen) en Ton van Veen (als opvolger van Jan Hommen) toegetreden tot de Raad van Commissarissen.

Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit:
Bert van der Els, aftredend op 1 juli 2019
Robert van der Wallen, aftredend op 1 juli 2020
Jan Albers, aftredend op 1 juli 2020
Frank Arnesen, aftredend op 1 juli 2021
Ton van Veen, aftredend op 1 juli 2021

Voor het verslag van de financiële gang van zaken verwijst de Raad van Commissarissen naar het financiële verslag van de directie.

De Raad van Commissarissen bedankt de directie, alle medewerkers, vrijwilligers, supporters, sponsors en ketenpartners voor hun betrokkenheid en inzet afgelopen seizoen.

Eindhoven, 22 september 2017
Raad van Commissarissen PSV N.V.