Laatste wijziging: 26 maart 2021

1.           Toepasselijkheid

 

1.1.       Deze Algemene Voorwaarden PSV Museum / Stadion Tour (hierna: “Algemene Voorwaarden”) worden gebruikt door PSV N.V., een naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd in Eindhoven, Nederland, en gevestigd aan (5616 NH) de Frederiklaan 10A, Eindhoven, Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 17104199 (hierna: ”PSV”), en zijn van toepassing op iedere Bezoeker van en/of de rechthebbende en/of houder van een Toegangsbewijs voor (i) het PSV Museum, (ii) een PSV Stadion Tour, en/of (iii) Aanverwante Activiteiten. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk met PSV overeen zijn gekomen.

2.           Definities

 

2.1.       Bezoeker: een ieder die, met of zonder geldig Toegangsbewijs, het PSV Museum en/of (in het kader van een PSV Stadion Tour of Aanverwante Activiteit) het Philips stadion betreedt. Op de Bezoeker van het Philips Stadion is voorts het Huishoudelijk Reglement Philips Stadion van toepassing;

 

2.2.       Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Bezoeker gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;

 

2.3.       Dag: kalenderdag;

 

2.4.       Herroeping: de mogelijkheid voor Bezoeker om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;

 

2.5.       Huishoudelijk Reglement Philips Stadion: het huishoudelijk reglement van het Philips Stadion dat van toepassing is op de Bezoeker van het Philips Stadion, en dat is te raadplegen via de navolgende (link);

 

2.6.       Overeenkomst: de overeenkomst tot aanschaf van een Toegangsbewijs voor het PSV Museum, en/of de PSV Stadion Tour en/of Aanverwante Activiteit tussen PSV en de Bezoeker, waaronder de Overeenkomst op afstand;

 

2.7.       Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst waarbij in het kader van een door PSV georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 

2.8.       Toegangsbewijs: een entreeticket dat de toegang verschaft tot het PSV Museum en/of de PSV Stadion Tour en/of een Aanverwante Activiteit.

3.           Toegang tot PSV Museum

3.1.       Toegang tot het PSV Museum is uitsluitend mogelijk op vertoon van een geldig Toegangsbewijs voor het PSV Museum. Een Toegangsbewijs kan online of aan de kassa van het PSV Museum / PSV Fanstore worden aangeschaft. Een Toegangsbewijs is enkel geldig tot 1 jaar na de dag als vermeld op het Toegangsbewijs.

3.2.       Toegang tot het PSV Museum kan zonder restitutie op het toegangsbewijs worden ontzegd indien naar het oordeel van PSV blijkt dat:

a.            Bezoeker onder invloed verkeert van alcohol of verdovende middelen, althans enige andere substantie - waaronder begrepen medicijnen - die het gedrag van de Bezoeker op voor PSV onaanvaardbare wijze beïnvloeden;

b.            Bezoeker de orde verstoort of de intentie heeft de orde te verstoren;

c.            Het Toegangsbewijs niet is verstrekt door PSV of een door PSV ingeschakelde derde.

3.3.       PSV is gerechtigd toegangscontrole uit te voeren bij de ingang of binnen het PSV Museum. Bezoeker is gehouden medewerking te verlenen aan deze toegangscontrole. Toegangscontrole kan mede inhouden de doorzoeking van tassen en bagage door of namens PSV. Indien Bezoeker zijn medewerking aan de toegangscontrole onthoudt kan hem de toegang tot het PSV Museum worden ontzegd. In een dergelijk geval vindt geen restitutie op het Toegangsbewijs plaats.

3.4.       Het is de Bezoeker niet toegestaan dranken, drugs, wapens, puntige of scherpe voorwerpen dan wel enig voorwerp waarmee letsel kan worden aangebracht dan wel waarmee tentoongestelde voorwerpen kunnen worden beschadigd mee te nemen in het PSV Museum. Wanneer deze voorwerpen worden aangetroffen bij een toegangscontrole worden deze in bewaring genomen. Voorwerpen die onder een wettelijk verbod vallen worden overgedragen aan de politie. Ingeval de Bezoeker zijn medewerking aan de bewaarneming dan wel afgifte onthoudt kan hem de toegang tot het PSV Museum worden ontzegd. In een dergelijk geval vindt geen restitutie op het toegangsbewijs plaats.

3.5.       PSV is gerechtigd de openingstijden van en toegang tot het PSV Museum te beperken voor zover dit in haar ogen noodzakelijk is in het kader van andere activiteiten (waaronder, doch niet beperkt tot thuiswedstrijden van PSV) dan wel in geval van calamiteiten, zoals een geheel of gedeeltelijke ontruiming van het stadion.

4.           Verblijf in het PSV Museum

 

4.1.       Een bezoek aan het PSV Museum geschiedt voor eigen rekening en risico van de Bezoeker. Kinderen jonger dan 14 jaar dienen te allen tijde begeleid te worden door een volwassene.

4.2.       Bezoeker zal zich tijdens diens bezoek aan het PSV Museum, een Stadion Tour of een Aanverwante Activiteit te allen tijde houden aan deze Algemene Voorwaarden, alsmede aanwijzingen en instructies gegeven door PSV personeel, de politie, de Brandweer of GGD ter plaatse. Indien naar het oordeel van PSV in strijd wordt gehandeld met deze Algemene Voorwaarden en/of het Huishoudelijk Reglement en/of ter plaatse gegeven aanwijzingen en instructies kan de Bezoeker – zonder voorafgaande waarschuwing - de (verdere) toegang tot het PSV Museum en/of verdere deelname aan een Stadion Tour of Aanverwante activiteit worden ontzegd, ofwel worden overgedragen aan de politie. Zulks heeft onmiddellijk en onherroepelijk tot gevolg dat het Toegangsbewijs van de betrokkene zijn geldigheid verliest, zonder dat dit enige verplichting tot restitutie voor PSV met zich brengt.

4.3.       In het PSV Museum wordt voor de veiligheid van de Bezoeker, personeel en de collectie gebruik worden gemaakt van cameratoezicht. Camerabeelden worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de Verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG)  en de Beleidsregels cameratoezicht als gepubliceerd door de Autoriteit Persoonsgegevens.

4.4.       Bezoekers dienen omwille van veiligheid te allen tijde identificeerbaar te zijn. Het is – behoudens een van overheidswege voorgeschreven mondkapje - niet toegestaan binnen het PSV Museum en het stadion het gezicht te bedekken.

4.5.       PSV kan niet garanderen dat alle delen van de expositie op elk moment toegankelijk, zichtbaar of geopend zijn. PSV is in een dergelijk geval ook niet gehouden tot geheel of gedeeltelijke restitutie op het Toegangsbewijs.

4.6.       De Bezoeker zal zich in het PSV Museum, alsmede in het Philips Stadion onthouden van:

a.            Het aanraken van tentoongestelde objecten, behoudens voor zover deze uitdrukkelijk als interactief bedoeld zijn;

b.            Het hinderen van andere bezoekers of PSV Personeel, op wat voor manier dan ook;

c.            Het nuttigen van eten of drinken, alsmede het roken van tabakswaar (daaronder mede begrepen elektronische sigaretten). behoudens op plaatsen waar dit uitdrukkelijk is toegestaan;

d.            Het maken van foto- en/of video opnamen voor andere doeleinden dan strikt huishoudelijke doeleinden. Het maken van foto- en/of video opnamen voor commerciële doeleinden is uitdrukkelijk verboden

e.            Enige andere commerciële activiteit;

5.           Stadion Tour

 

5.1.       In aanvulling op een bezoek aan het PSV Museum kan een Stadion Tour worden geboekt. Het boeken van een Stadion Tour geschiedt online of bij de kassa in de FANstore. Deelname aan een Stadion Tour is enkel mogelijk op vertoon van een daartoe bestemd Toegangsbewijs en/of bevestiging van boeking.

5.2.       Een Stadion Tour kan enkel worden geboekt voor een specifiek tijdsslot. Wijziging of verplaatsing van een geboekte Stadion Tour is niet mogelijk, behoudens in die gevallen waarin PSV een wijziging of verplaatsing schriftelijk honoreert. Of een wijziging of verplaatsing mogelijk is, hangt onder meer af van de tijdigheid van een verzoek daartoe, alsmede de beschikbaarheid op het gewenste tijdsslot.

5.3.       Annuleren van een Stadion Tour is mogelijk tot vijf werkdagen voorafgaand aan de datum van de geplande Stadion Tour, waarna de volledige aankoopsom wordt gerestitueerd. Bij annulering binnen vijf werkdagen voor de geplande Stadion Tour, wordt 50% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht

5.4.       In verband met activiteiten (waaronder, doch niet beperkt tot thuiswedstrijden) kunnen bepaalde delen van het stadion op enig moment niet of slechts beperkt toegankelijk zijn of kan het programma voor de Stadion Tour worden gewijzigd. Het niet of beperkt toegankelijk zijn van delen van het Philips stadion leidt nimmer tot enige verplichting van PSV tot geheel of gedeeltelijke restitutie op de Stadion Tour.

5.5.       PSV behoudt zich het recht voor Stadion Tours te annuleren om haar moverende redenen (bijvoorbeeld vanwege evenementen en/of ingelaste wedstrijden in het Philips Stadion). Bezoeker zal in dat geval in de gelegenheid worden gesteld de Tour op een ander moment in te (laten) plannen, dan wel restitutie te vragen op de boeking. Annulering van een Stadion Tour door de Bezoeker is behoudens het voorgaande niet mogelijk. PSV is behoudens de voorgaande restitutie als bepaald in dit artikel 5.5 geen (aanvullende) schadevergoeding verschuldigd.

6.           Aanverwante Activiteit(en)

6.1.       PSV kan aanverwante activiteiten aanbieden, zoals het faciliteren van verjaardagsfeestjes voor kinderen, alsmede de organisatie van combinatieactiviteiten met andere aanbieders van activiteiten binnen en buiten het Philips stadion (“Aanverwante Activiteit”). Het boeken van een Aanverwante Activiteit geschiedt online of bij de kassa in de FANstore. Deelname aan een Aanverwante Activiteit is enkel mogelijk op vertoon van daartoe bestemd Toegangsbewijs en/of een bevestiging van boeking.

6.2.       Behoudens voor zover uitdrukkelijk anders tussen partijen overeengekomen kan een Aanverwante Activiteit enkel worden geboekt voor een specifieke datum en/of tijdsslot. Wijziging of verplaatsing van een geboekte Aanverwante Activiteit is niet mogelijk, behoudens in die gevallen waarin PSV een wijziging of verplaatsing schriftelijk honoreert. Of een wijziging of verplaatsing mogelijk is, hangt onder meer af van de tijdigheid van een verzoek daartoe, alsmede de beschikbaarheid op het gewenste tijdsslot.

6.3.       In verband met activiteiten (waaronder, doch niet beperkt tot thuiswedstrijden van PSV of vertegenwoordigende elftallen van de KNVB) kan het programma voor een Aanverwante Activiteit eenzijdig door PSV worden gewijzigd. Een dergelijke eenzijdige wijziging leidt nimmer tot enige verplichting van PSV tot geheel of gedeeltelijke restitutie van het Toegangsbewijs voor  de Aanverwante Activiteit of tot vergoeding van (aanvullende) schadevergoeding.

6.4.       PSV kan nadere voorwaarden stellen voor Aanverwante Activiteiten, zoals, doch niet beperkt tot een minimum aantal deelnemers.

6.5.       PSV behoudt zich het recht voor Aanverwante Activiteiten te annuleren om haar moverende redenen. Bezoeker zal in dat geval in de gelegenheid worden gesteld de Activiteit op een ander moment in te (laten) plannen, dan wel restitutie te vragen op de boeking. Annulering van een Aanverwante Activiteit door de Bezoeker is behoudens het voorgaande niet mogelijk.

6.6.       PSV kan in het kader van Aanverwante Activiteiten afhankelijk zijn van beschikbaarheid en medewerking van derde partijen. Op onderdelen van Aanverwante Activiteiten van deze derde partijen zijn eventuele voorwaarden van deze derde partijen van toepassing, welke voorwaarden bij het sluiten van de Overeenkomst aan Bezoeker ter hand zullen worden gesteld.

 

7.           Online aankoop van Toegangsbewijs / Online boeking

7.1.       Een Toegangsbewijs voor het PSV Museum, alsmede een boeking voor een Stadion Tour of Aanverwante Activiteit kan online worden besteld via <psv.nl/experience>.  Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding daarvan. Een aanbod wordt geacht te zijn gedaan door de Bezoeker na het invullen van het hiervoor beschikbaar gestelde formulier, dat beschikbaar is via de website <psv.nl/experience>. PSV kan het aanbod langs elektronische weg aanvaarden. Na aanvaarding door PSV is een Overeenkomst tot stand gekomen tussen Bezoeker en PSV.

7.2.       Betaling van een Toegangsbewijs of boeking voor het PSV Museum, een Stadion Tour of Aanverwante Activiteit kan middels de betalingsmodules (zoals iDEAL) zoals aangeboden binnen het boekingsplatform van PSV. Op de dienstverlening van deze betalingsmodules zijn de algemene voorwaarden van de betreffende betalingsdienstverlener van toepassing.

7.3.       Een (digitaal) Toegangsbewijs en/of bevestiging van boeking voor het PSV Museum, een Stadion Tour of Aanverwante Activiteit is alleen geldig als het is afgedrukt in kleur of zwart-wit op blanco papier, op A4-formaat of wordt aangeboden op enige andere (al dan niet digitale) drager, zoals een mobiele telefoon of tablet.

7.4.       Herroeping van de Overeenkomst is uitgesloten op grond van artikel 6:230p sub e BW (diensten op het gebied van vrijetijdsbesteding).

7.5.       PSV is nimmer gehouden tot restitutie van een niet gebruikt of verloren Toegangsbewijs of boeking.

8.           Aansprakelijkheid

 

8.1.       Behoudens opzet of grove nalatigheid aan de zijde van PSV, is PSV niet aansprakelijk voor enige schade, van welke omvang dan ook, direct of indirect, materieel of immaterieel, die het gevolg is van een bezoek aan het PSV Museum en/of de PSV Stadion Tour en/of een Aanverwante Activiteit en/of het Philips stadion, daaronder mede verstaan, doch niet beperkt tot enige vorm van letsel, of schade, verlies of diefstal van eigendommen.

 

8.2.       PSV aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor schade waarvoor de Bezoeker aanspraak kan maken op een vergoeding uit hoofde van een verzekering, al dan niet van een derde, zoals een aansprakelijkheidsverzekering, ziektekosten- en/of reis- en ongevallenverzekering.

8.3.       In ieder geval is de aansprakelijkheid van PSV beperkt tot het bedrag dat gelijkstaat aan de kosten voor een Toegangsbewijs of boeking. Slechts voor zover in rechte vast zou komen te staan dat voornoemd bedrag onredelijk is, wordt de aansprakelijkheid van PSV bedrag beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van PSV in voorkomend geval daadwerkelijk wordt uitgekeerd.

8.4.   De Bezoeker is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die hij veroorzaakt al dan niet ten gevolgen van het niet naleven van deze algemene voorwaarden en/of het Huishoudelijk Reglement en vrijwaart PSV voor het aanspraken van derden in dat verband. De oorspronkelijke rechthebbende (de persoon die tot aankoop is overgegaan) van het Toegangsbewijs is medeverantwoordelijk en medeaansprakelijk voor schade veroorzaakt door de houder van het Toegangsbewijs dat aan een Bezoeker is verstrekt.

 

9.           Overig

 

9.1.       De toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden laat onverlet de toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden, waaronder in voorkomend geval het Huishoudelijk Reglement, het PSV Privacybeleid en overige voorwaarden zoals van tijd tot tijd gepubliceerd op www.psv.nl, welke van toepassing worden verklaard op het bezoek aan het PSV Museum, de deelname aan een PSV Stadion Tour, de deelname aan een Aanverwante Activiteit en een bezoek aan het Philips stadion.

9.2.       Voor de gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet of in onvoldoende mate voorzien, beslist de directie van PSV.

9.3.       Op deze Algemene Voorwaarden en op de Overeenkomst tussen PSV en Bezoeker is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant.

Meer informatie?

neem dan Contact met ons op of kijk bij de Veelgestelde vragen.